‘สรรพากร’ เพิ่มโทษโกงภาษี จำคุกสูงสุด7 ปี ปรับ2แสนบาท

updated: 25 ก.พ. 2559 เวลา 20:05:46 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีประกาศราชกิจจานุเษกษา พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ 41 ) ซึ่งสาระสำคัญคือการเพิ่มโทษอาญา สำหรับผู้ประกอบการที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) รวมถึงผู้ที่ร่วมกระทำผิดดังกล่าว ซึ่งเดิมบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่หลีกเลี่ยงแวต และโทษที่มีอยู่ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงกรณีแวต รวมถึง อัตราโทษที่ผ่านมาไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยข้อความที่แก้ไข ประกอบด้วย มาตรา 35 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 หรือมาตรา 69 เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท มาตรา 37 ผู้ใดกระทำการต่อดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท คือ (1) โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถอยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ และนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร หรือเพื่อขอคืนภาษีอาการตามลักษณะนี้ หรือ (2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือ พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอาการหรือขอคืนอาการตามลักษณะนี้

มาตรา 37 ทวิ ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำและปรับ และมีการยกเลิกข้อความ(60)ของมาตรา 90/4 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ (6) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใด ทำนองเดียวกัน

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisements

Posted on February 25, 2016, in Sahapat, Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: